RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Суховірська Людмила Павлівна РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ З ФІЗИКИ ЯК ПРОДУКТИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Донизу

Суховірська Людмила Павлівна РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ З ФІЗИКИ ЯК ПРОДУКТИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Empty Суховірська Людмила Павлівна РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ З ФІЗИКИ ЯК ПРОДУКТИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 8:50 am

Людмила Павлівна Суховірська
аспірантка кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, викладач фізики та математики Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград», suhovirskaya_2011@mail.ru

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ З ФІЗИКИ ЯК ПРОДУКТИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Модернізація системи освіти спонукає до широкого впровадження в навчально-виховний процес засобів комунікації та інформаційних технологій з метою вирішення освітньо-виховних завдань. На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти увага вчених і педагогів-практиків зосереджена на впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
Останнім часом на виховання учня і сприйняття ним навколишнього світу впливає потужний потік нової сучасної інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій, стрімкій розвиток Інтернет-технологій. Те, що раніше учень міг отримати за різними ресурсами: з підручника, довідкової літератури, на лекціях від викладача, з конспекту заняття тощо, сьогодні можна знайти в мережі Інтернет. За цих обставин у процесі підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) викладач повинен запроваджувати в навчальний процес нові підходи, методи і способи подачі основної фахової інформації, використовувати різноманітні засоби її одержання, збереження та оброблення, а на основі цього одержувати нові знання.
Розробка методики використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання фізики є найбільш вагомою проблемою сучасної фізичної освіти, оскільки дає можливість ефективно розв’язувати основні педагогічні задачі, націлені на розвиток творчої та активної особистості школяра з урахуванням здібностей, тобто потенціальних ресурсів кожного індивіда.
Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність технологій, що дозволяють знаходити, збирати, обробляти, створювати, передавати та відображати відомості, керувати і користуватися ними та сприяти різним формам комунікації (для цього можуть використовуватися Інтернет, радіо, телебачення тощо) [1].
У процесі навчання, розвитку, становлення учня інформація різного роду інтегрується, набуваючи закінченої форми не як відокремлене предметне знання про світ, а як системне знання про цілісний світ, зосереджене і неповторно відтворене у кожній індивідуальності.
На сучасному етапі запровадження ІКТ з використанням комп’ютерних мереж і он-лайнових засобів навчальні заклади отримали можливість подавати нову інформацію, задовольняючи індивідуальні запити кожного суб’єкта навчального процесу. Ефективність такого навчання залежить від умілої організації викладачем навчального процесу як на заняттях, так і в позаурочний час. Від того, як кожний учень уміє самостійно працювати, опановуючи необхідну інформацію, залежить рівень його навчальних досягнень.
Інтернет-технології під час вивчення фізики в школі та професійно-технічних навчальних закладах дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати завдання стосовно активізації самостійної роботи учнів із можливістю вибору індивідуальної траєкторії та темпу вивчення навчального фізичного матеріалу (принципи ресурсного підходу), подання інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі, організація занять з учнями у віртуальних лабораторіях з метою проведення фізичних експериментів у режимі прямих вимірювань, забезпечення комунікації з учнями, віддаленими в часі й територіально у процесі організації навчально-дослідницької діяльності (Інтернет-олімпіади, он-лайнові захисти дослідницьких робіт, дистанційні конференції та ін.), підвищувати і стимулювати пізнавальні інтереси школярів до вивчення фізики та ін. [3, с. 80; 4].
Інформаційно-комунікаційні технології мають такі переваги у процесі навчання:
- прямий і зворотний зв’язок між користувачами ІКТ;
- архівне зберігання великих обсягів інформації з можливостями їх передання;
- можливість проведення віртуального експерименту;
- оброблення та аналіз результатів експерименту і висновків, що з них випливають;
- автоматичне реферування і анотування матеріалів;
- можливість оцінювання і контролю рівня опанування відповідною навчальною інформацією і коригування рівня навчальних досягнень.
Враховуючи перераховані можливості ІКТ в педагогічній сфері, учнів під час навчання можна залучити до таких видів діяльності: збирання, зберігання, оброблення інформації; інтерпретація та подання інформації в різній формі; взаємодія користувача з програмною системою.
Використовуючи можливості ІКТ, в рамках проектної діяльності, учні під керівництвом викладача Суховірської Л.П. були залучені до збирання, зберігання та оброблення інформації з теми «Електродинаміка», використовуючи комп’ютерні мережі, Інтернет технології та он-лайнові засоби навчання. В результаті такої діяльності, ними був створений «Ресурсний центр з фізики в Державному навчальному закладі «Професійно-технічне училище №8 м. Кіровоград», який містить такі панелі інформації, як підручники, відеоматеріали, публікації, тестові, лабораторні, контрольні роботи, обладнання та прилади кабінету фізики та ін. див. рис. 1.
Зазначений вид діяльності враховує інформаційну взаємодію між учнями, викладачем і засобами інформаційних та комунікаційних технологій, які спрямовані на досягнення навчальних цілей і запланованого засвоєння навчальної інформації.
Навчально-пошукова діяльність учня в процесі пошуку інформації в комп’ютерних інформаційних мережах набуває особливого значення у зв’язку із застосуванням у навчальному процесі ЗНЗ Інтернет орієнтованих засобів навчання, на основі яких формуються відкриті навчальні середовища.
В результаті такої діяльності викладач застосував ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів [5].
Серед освітніх ІКТ окремо можна виділити :
1) комп’ютерні засоби навчання: комп’ютерні підручники, збірники задач, тренажери, тестуючи програми, лабораторні практикуми або віртуальні лабораторії, енциклопедії тощо;
2) комп’ютерні засоби психофізіологічного супроводження навчального процесу, за допомогою яких тестуються такі якості, як сенсомоторика, об’єм пам’яті, увага, логічне мислення тобто внутрішні потенціальні ресурси особистості;
3) комп’ютерні засоби для технічного і методичного супроводу навчання.
Комп’ютерний засіб навчання – це програмний засіб призначений для розв’язання певних педагогічних задач, який має предметний зміст і орієнтований на взаємодію з учнем (за О.І. Башмаковим) [2, с. 20].
Комплекс програмних продуктів, що підтримують навчання, дає можливість систематичного використання інформаційних технологій при навчанні фізиці.
Нами був створений програмний продукт (ПП) «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка” призначений для навчання фізики, зокрема розділу «Електродинаміка», учнів професійно-технічних училищ будівельного спрямування з метою покращення успішності їхніх знань та умінь з фізики за рахунок посилення впливу на внутрішні ресурси учнів, а саме використання наочності викладеного матеріалу (анімацій) та супроводження звуковими ефектами, а також посилення ролі мотиваційної компоненти, яка реалізується введенням у навчальний процес з курсу фізики розв’язання професійно-важливих розрахункових кількісних та якісних задач. Даний ПП дозволяє якісно організувати процес навчання учнів як на лекційних заняттях, так і на практичних, а також підвищити роль і результативність самостійної роботи.
ПП розроблений на основі мови програмування Action Script 2.0 в середовищі Adobe Flash Professional CS6. Засоби ActionScript дозволяють передбачити в кліпі можливість прийняття користувачем певних рішень, тобто зробити його активним учасником перегляду див. рис. 2, 3.
Використання ІКТ в освіті показують позитивні впливи на результати навчального процесу, зокрема при вивченні фізики.
Використання комп’ютера як засобу навчальної діяльності створює ситуацію, коли позиція учня стає активною, суб’єкт навчання виступає ведучим у системі комп’ютер-учень. Учень самостійно формує стратегію власної діяльності.
Список використаних джерел
1. Blurton C. New Directions of ICT-Use in Education [Electronic resource] / Blurton C. // Communication and Information Report 1999-2000 – 51 p/ – Mode of access:
http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf
2. Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. – 616 с.
3. Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики : Посібник / [Авт. Кол. : Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, Н.П. Дементієвська, О.В. Cлободяник, П.К. Cоколов; за ред.. Ю.О. Жука] ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : Атіка, 2014. – 172 c.
4. Маслов И.С. Формирование готовности учителя физики к применению Интернет-технологий при проектировании и проведении элективных курсов: анализ опытно-экспериментальных данных / И.С. Маслов // Интернет-журнал «Эйдос». – 2010. – 7 сентября. http://www.eidos.ru/journal/2010/0907.htm.
5. http://rbl3.webnode.com.ua

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі