RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Долінська Марія Олександрівна ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Донизу

Долінська Марія Олександрівна  ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Empty Долінська Марія Олександрівна ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:34 am

Марія Олександрівна Долінська
викладач економічних дисциплін, викладач-методист, Горохівський коледж Львівського національного аграрного університетуї, maria_dolinska@ukr.net

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


Класик педагогічної майстерності К.Ушинський висловив думку, яку можна вважати девізом проектної діяльності: «Не вміти добре виражати свої думки – недолік; але не мати самостійних думок – набагато більший; самостійні ж думки випливають лише із самостійно набутих знань».
Характерним для методу проектів є самостійна діяльність студентів – індивідуальна чи у складі малої групи – під час якої вони виконують певну діяльність, спрямовану на досягнення конкретного результату. Для такого виду діяльності є характерним кооперативне чи групове навчання, за якого діє принцип  «навчаючи - вчуся», бо у процесі цієї діяльності надбання кожного студента неодмінно стають надбанням усієї групи.
Для методу проектів  притаманним є і те, що результат діяльності завжди конкретний і вимірюваний.
Метою навчального проектування є створення  педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студентів. Ефективно використовувати цей метод під час проведення підсумково-узагальнюючих занять на випускному курсі майбутніх спеціалістів  комерційної справи.  Адже навчальний процес повинен мати професійну спрямованість, що означає закріплювати позитивне ставлення та інтерес до майбутньої професії, прагнення усвідомлювати завдання виробництва, оптового і роздрібного продажу, надання послуг та престиж професії майбутнього спеціаліста. Під час підготовки і проведення таких занять студенти здійснюють дослідницьку роботу та залучаються до гурткової роботи. Результатом кінцевої діяльності є презентація і захист власних проектів.
Під час вивчення економічних дисциплін метод навчальних проектів дозволяє реалізувати проблемне навчання, що активізує і поглиблює пізнання, навчає самостійному мисленню і діяльності, системному підходу в організації, дає можливість навчати груповій взаємодії.
Основна мета заняття – розвивати професійно-ділові якості, виховувати уважність, грамотне виконання функціональних обов’язків, проявити інтерес до обраної професії та сформувати уміння та навики у виборі цільової аудиторії, набути навиків у розробці і представлені рекламного проекту товару.
Суть проектних технологій – стимулювання інтересу студентів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою набутих знань, та через проектну діяльність, а саме розв’язання низки проблем.
Викладачі у своїй роботі використовують нові педагогічні технології, проблемно-пошуковий та дослідницький підходи до виконання. Студентам пропонується інформація, яка має для них особисте значення. Їх навчають аналізувати, порівнювати, досліджувати, узагальнювати.
Створюючи проблемні ситуації, викладачі спрямовують діяльність студентів на їх розв’язання. В ході заняття розглядаються проблемні питання:
Для закріплення набутих знань під час проведення заняття  було застосовано бліц-опитування із елементами дискусії. Попередньо студентам були роздані проблемні питання, підготовлені наступні проекти:
 Презентація відкриття нового супермаркету „Барвінок” із новими інноваційними технологіями обслуговування;
 Представлення нових туристичних послуг фірмою „Евротур”;
 Виведення нового товару на ринок. Презентація масла „Смачненьке”;
 Утворення концерну „Родинна злагода” на ринку ковбасних виробів;
 Відкриття нової шоколадної фабрики та її представлення.
При виборі активних методів навчання, а саме проектних технологій  необхідно розпочинати підготовку групи заздалегідь, бажано мінімум за тиждень а то і більше. Позитивним є те, що в основному усі студенти, які працювали над проектами відвідували гурток „Агент  комерційних послуг” , де  додатково працювали над кожною проблемою під керівництвом викладачів. Під час занять в гуртку проводилось обговорення конкретних ситуацій, здійснювався пошук оптимальних рішень, студенти самостійно продумували і економічно обґрунтовували обрані заходи щодо поставлених завдань. Кожному студенту надавалося право проявляти самостійність та ініціативу при прийняті відповідних рішень.
При проведенні заняття було використано метод ігрового проектування. Кожна група досліджувала  поставлене завдання  і узагальнювала систему одержаних знань.
Ігрове проектування – це ігрове моделювання процесу розв’язання складних організаційно-економічних задач (що мають різні варіанти рішень) з розподілом функцій між учасниками. Цей метод орієнтується на відпрацювання  методичних рішень, планових задач, що потребують багато часу.
Вимоги до ігрового проектування:
 наявність складної організаційно-економічної проблеми;
 неоднозначність рішення з проблеми;
 розподіл учасників на групи, кожна й з яких опрацьовує свій варіант вирішення проблеми;
 аналіз, захист перед аудиторією і оцінка результатів роботи.
Методика розробки ігрового проектування.
1. Загальні положення: мета і призначення ігрового проектування. Характеристика ігрового проектування в навчальному курсі, основні цілі проведення;  Проектування здійснюється на основі вивчених і набутих знань із циклу економічних дисциплін. Основна мета кожного із проектів наблизитись до реальної професійної діяльності.
2. Опис об’єктів моделювання ігрового комплексу. Визначаються початкові умови функціонування. Група поділяється на п’ять команд. Студенти  оцінюють проект під час презентації, вступають в дискусії із студентами, які презентують проект.
3. Завдання і інтереси учасників. Основна мета кожного проекту - це визначення цільової аудиторії реклами та розробка рекламного проекту та  презентація відкриття нового супермаркету „Барвінок” із новими інноваційними технологіями обслуговування; представлення нових туристичних послуг фірмою „Евротур”; виведення нового товару на ринок - масла „Смачненьке”; створення концерну „Родинна злагода” на ринку ковбасних виробів, пошук ринків збуту; відкриття нової шоколадної фабрики та її представлення.
1. Характеристика етапів та послідовність виконання операцій.
1.1. Представлення нових туристичних послуг фірмою „Євротур”:
 мультимедійна  слайд - презентація;
 каталог;
 візитки ;
 сувенірні ручки із логотипом.
1.2. Виведення на ринок нового товару – масло „Смачненьке”.
 мультимедійна  слайд - презентація;
 подарунок- книга з рецептами;
 листівка;
 дегустація товару.
1.3. Відкриття нового супермаркету „Барвінок” із новими технологіями обслуговування  :
 мультимедійна  слайд - презентація;
 картка на знижку;
 листівка;
 проспект;
 сувеніри.
1.4. Створення концерну „Родинна злагода” на ринку ковбасних виробів:
 мультимедійна  слайд - презентація;
 відеофільм;
 запрошення на виставку;
 листівка;
 дегустація товару;
1.5. Відкриття нової шоколадної фабрики та її виробів:
 мультимедійна  слайд - презентація;
 відеофільм;
 листівка-календар;
 дегустація цукерок „Чарівна ніч”.
Кожен проект був представлений  студентами за допомогою мультимедійних презентацій та засобів реклами, які створювалися на заняттях гуртка, навчальних дисциплін  „Інформаційні системи та технології в комерційній діяльності” та „Комерційна діяльність”. Студенти аргументували свої висловлювання і підкріплювали фактами зі свого досвіду. В ході представлення проектів присутні студенти задавали питання, дискутували та оцінювали якість проектів, представлення та застосовані засоби маркетингових комунікацій. Кожна група працювала над логотипом, рекламними зверненнями для успішного просування товару(послуги) на ринку. При проектуванні проекту зверталась увага на етапи ефективної організації проектів, а саме:
 вибір і постановка проблеми, формулювання назви та аналіз актуальності питання;
 висування гіпотези вирішення  проблем;
 обговорення методів дослідження;
 планування проектної діяльності студентів;
 формування навчальних груп студентів  та розподіл завдань між ними;
 добір та опрацювання інформації за темою проекту;
 виконання запланованих завдань;
 аналіз результатів, отриманих студентів , побудова цілісної системи вирішення поставленої проблеми (групування результатів за підтемами);
 висновки.
Під час використання проектних технологій вирішується ціла низка різнорівневих  завдань. Розвиваються пізнавальні навички студентів, формуються вміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвиваючи критичне мислення та комунікаційні навички.
Доцільно ще на підготовчому етапі об’єднатися із викладачами економічного циклу дисциплін. Завдання циклової комісії полягає в тому, щоб під час  вивчення  певної теми, проведення практичного заняття  постійно створювати, оновлювати та підносити на якісно новий рівень міждисциплінарні зв’язки.
Основне завдання полягає в тому, щоб актуалізувати, активізувати раніше засвоєнні знання, навички, вміння, необхідні для проведення даного практичного заняття. Міждисциплінарна інтеграція вирішує завдання  органічного злиття  нової теми з попередніми, наступними, вивчення логічного зв’язку між різними дисциплінами і об’єднання їх в єдину систему при формуванні професійних вмінь і навичок. У роботі  циклової комісії економічних дисциплін є певний досвід з цієї роботи. Інтегровані заняття  різних форм і методів проводились з дисциплін комерційної діяльності, економіки, комерційного товарознавства, навчальних практик тощо.
Отже, можна підвести підсумок, що формуючи майбутнього спеціаліста  в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації не є доречним використовувати тільки одну методику. Найкращі результати дає поєднання різноманітних інновацій з уже випробуваними методами. Завдання викладача - це вдалий підбір методів роботи з студентами для того, щоб розвивати комунікативні здібності майбутніх фахівців, сприяти професійному розвитку й формуванню вмінь  приймати оптимальні професійні рішення, спонукати до творчості  та сприяти розвитку дослідницьких навичок студентів. Саме працюючи над проектами та представляючи їх, студенти застосовують фактичні знання, вчаться самостійно їх здобувати, аналізувати і робити висновки.
Вдосконалення навчально-виховного процесу  є зміна технологій навчання шляхом включення у навчально-виховний процес ігрової діяльності, проектних технологій. Дослідження, пов’язані з розробкою і впровадженням нових технологій навчання, в основу яких покладено застосування  ігор, проектів, свідчать про наявність у них значних можливостей щодо підвищення  ефективності підготовки  спеціалістів.
Метод проектів має багато переваг, а саме:
 впровадження методу в навчально-виховний процес забезпечує можливість міждисциплінарної інтеграції;
 використання методу на заняттях сприяє поєднанню індивідуальної і колективної діяльності студентів, що дозволяє реалізувати на практиці педагогіку співробітництва і сприяє самореалізації особистості;
 організація проектної діяльності забезпечує самостійність в практичній діяльності та забезпечує можливість бачити результати своєї діяльності через набуття нових знань та життєвого досвіду.
Отже, враховуючи спрямованість методу проектів на формування у студентів навичок дослідницької, пошукової, творчої діяльності, на  забезпечення можливості міждисциплінарної інтеграції у навчально-виховному процесі, слід зазначити, що впровадження  даного методу є важливим чинником ефективності процесу  навчання і виховання.
Список використаних джерел
1. Білогуб Т.А. Метод проектів як ефективний засіб формування комунікативної компетенції та інтелектуального розвитку студентів на заняттях англійської  мови //Організація навчально-виховного процесу.-К.; НМЦ- Випуск 15, 2009.- С.79-88.
2.  Гальперіна Г.А. Впровадження інтегрованих занять при формуванні професійної моделі спеціаліста, як одна із форм підготовки до ліцензійного  інтегрованого іспиту //Ннові технології  навчання. – К,; 2008.- С.74-76.
3. Ткачук С.В. Використання проектних технологій при вивченні української мови. // Організація навчально-виховного процесу. –К.; НМЦ.- Випуск 16, 2010.- С.135-145.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі