RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Комісаренко Тетяна Михайлівна ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Донизу

Комісаренко Тетяна Михайлівна ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Empty Комісаренко Тетяна Михайлівна ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 9:11 am

Тетяна Михайлівна Комісаренко
викладач кафедри іноземних мов
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
komisarenko.tanya@yandex.ru

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У зв᾽язку із виходом України на міжнародну освітню арену стає усе складніше забезпечити належний рівень освіченості студентів ВНЗ, застосовуючи лише традиційні форми та методи навчання. Стрімкий потік інформації, яку отримують учасники навчального процесу засвоюється пасивно, а також вона опиняється в короткочасній пам᾽яті і характеризується дуже коротким збереженням і миттєвим відтворенням. Проте для ефективного та продуктивного нашарування, інформація має сприйматись свідомо. Соціальне замовлення світового співтовариства вимагає перш за все людей, здатних самостійно самовдосконалюватися. Це знайшло відображення і у доповіді ЮНЕСКО "Освіта: прихований скарб", де проголошено: "Людина має навчитися:
- пізнавати, тобто оволодівати інструментарієм, необхідним для розуміння того, що відбувається у світі;
- діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання;
- жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності" [1].
Серед передових методів у сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови, велику увагу приділяють інтерактивним методам, заснованих на особистісно-орієнтованому підході до студента, спрямованих на розвиток не лише творчого потенціалу вивчаючого, але й на вміння мислити та швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички. Визначальним для особистісно-орієнтованого навчання має бути соціокультурний діалог у системі "педагог – дитина" на основі її розуміння, прийняття і визнання. До інтерактивних методів навчання відносять презентацію, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес планів, проектів, проведення творчих заходів, використання мультимедійних комп’ютерних програм та залучення англомовних спеціалістів [2].
Наведемо декілька загальновідомих прикладів інтерактивних методів.
Відома інтерактивна технологія колективного обговорення, що широко використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми - мозковий штурм спонукає проявляти уяву та творчість, дає можливість вільно висловлювати свої думки. Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми протягом обмеженого періоду часу.
Ще один варіант кооперативного навчання, що є формою діяльності у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку – «акваріум». Може бути запропонований тільки за умови, що учасники вже мають добрі навички групової роботи. Об'єднання у групи по 4–6 осіб. Одна із груп сідає у центр класу (або на початку середнього ряду у класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Доки діюча група займає місце у центрі, решту класу знайомлять із завданням. Групі пропонується уголос протягом 3–5 хвилин обговорити можливі варіанти розв'язання проблемної ситуації. Ті, що знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід обговорення. Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група й обговорює наступну ситуацію.
Різновидом загально-групового обговорення є технологія «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
«Метод ПРЕС» навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки із дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.
1. Роздають матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу ПРЕС: Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору (I think that, to my mind, according my experience, to my opinion);
2. Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази (the fact, the point is that);
3. Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, які демонструють ваші докази (for example, for instance);
4. Узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи словами: (as a result, in the upshot, in the end, finally, in the long run, in the final analysis) [3].
Сильними сторонами інтерактивних методів навчання, перш за все – підвищення "ККД" процесу засвоєння інформації. За даними американських вчених, під час лекції учень засвоює всього лише 5% матеріалу, під час читання – 10%, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації – 30%, під час дискусії – 50%, під час практики – 75%, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання – 90%. [12, 9]. Як бачимо, відносно пасивні методи навчання (коли учень лише засвоює та відтворює інформацію) мають на рівень нижчу ефективність, ніж активні та інтерактивні [4].
Сучасні педагогічні технології навчання ІМ відіграють важливу роль у сучасній освіті. Вони збільшують свідомість і вирівнюють можливості засвоєння нового матеріалу. Також значно підвищується особистісна роль виклада: він є лідером, організатором. Професіоналізм педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, що є необхідною умовою забезпечення нової якості освіти.
Список використаних джерел
1. Важливість упровадження в навчальний процес інтерактивних технологій як одного із засобів особистісно-зорієнтованого навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/81/8138/int_tekhnol.doc.
2. Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: confesp.fl.kpi.ua.
3. Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newblogeducation.blogspot.com.
4. Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі