RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Нелеп Інна Леонідівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Донизу

Нелеп Інна Леонідівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ Empty Нелеп Інна Леонідівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 8:35 am

Інна Леонідівна Нелеп
студентки природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»,ina.nelep@mail.ru

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Ще Норбертом Вінером було сформульовано положення про те, що технічні засоби, які використовуються суспільством, мають певний вплив на основні способи мислення.
Існують різні ситуації, що обумовлюють дію інформаційних технологій навчання на психіку людини. Це, звичайно, і безпосередня взаємодія з тією або іншою інформаційною технологією в рамках навчально-пізнавальної діяльності. Далі, не варто забувати про широке розповсюдження комп’ютерних ігор і спеціальних атракціонів, заснованих на технології віртуальної реальності. Навіть ті, хто прямо не стикається з комп’ютерами, є їх непрямими користувачами: дивлячись анімаційні фільми, користуючись кредитними картками і т.д..
Проблема впровадження сучасних інформаційних технологій та мультимедійних засобів навчання привертає увагу багатьох дослідників, зокрема перспективи та проблеми застосування їх розглядають у своїх працях Ю. Бабаєв , В. Биков, І.Т. Богданов, І.Васильєва, А. Войскунський, A. Гуджій, К. Елшир, Г. Кедровіч, О.Лактіонов, В. Лупан, О.С. Максимов, І.Матов, В. Монахов, Б.Набока, С. Новосєльцев, А. Осін, І. Роберт,О. Сергєєв, Н.Тверезовська, Д. Швець [1]. У кінці минулого та на початку нинішнього століття значний прогрес у дослідженні цієї важливої проблеми здійснили такі українські та зарубіжні вчені, як А. Андрєєв, В.Андрущенко, С. Архангельський, Г. Балл, В. Биков, С. Гончаренко, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, М. Згуровський, Л. Зязюн, Г.Козлакова, К. Корсак, В. Кремень, А. Кудін, В. Кушерець, М.Левшин, І. Прокопенко, С.Раков, А. Стогній, та ряд інших [2].
Інформатизація освіти розглядалася цими авторами у контексті суспільних трансформацій, реформи освіти, управління інформаційними базами даних в освіті, розробки теоретичних і методичних основ застосування інформаційних технологій в освіті, комп’ютеризованої технології обробки інформації, інформаційно-програмного забезпечення дистанційної освіти, генезису інформаційного суспільства, інтенсифікації навчально-виховного процесу, забезпечення якості засвоєння знань учнями і студентами, підвищення дієвості самостійної роботи над навчальним предметом, раціоналізації праці викладача та інших учасників навчально-виховного процесу, ефективності управління навчальним закладом та освітніми системами, комп’ютеризації школи, професійно-технічної та вищої освіти тощо [3]. Окремою проблемою стали дослідження процесів соціалізації особистості у середовищі Інтернет [4]. Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчальною діяльністю, призводить до змін у навчальній діяльності студентів, викладачів і тому, на нашу думку, повинна охоплювати всі сфери їх діяльності. Разом з тим, незважаючи на досить великий обсяг наукової літератури з проблеми інформатизації освіти, означена проблема завжди залишатиметься актуальною та відкритою для нових наукових пошуків. Саме тому психологічніта педагогічні вимоги до застосування новітніх освітніх й інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ є недостатньо розробленими.
Застосовуючи ІТН в освітньому процесі, педагог повинен враховувати наступні основні особливості.
По-перше, ті новоутворення, які виникають під впливом ІТН, переносяться в умови традиційного спілкування. Дослідження психологів показали, що значно посилюються вимоги до точності формулювань, логічності і послідовності викладу, підвищується значення рефлексії, проте при цьому ж знижується роль емоційних засобів спілкування.
По-друге, спостерігається і зворотний процес: особливості традиційної діяльності стають властиві і комп’ютеризованій.
Досвідченому педагогові або психологові іноді досить просто подивитися на те, як оформлений «Робочий стіл» на екрані комп’ютера, щоб багато що зрозуміти про людину. Подібні дії і формують складну і суперечливу структуру різних видів діяльності, заснованих на застосуванні інформаційних технологій.
Вплив ІТН на особистість учня може бути виражено більшою чи меншою мірою: від локального, такого, що стосується обмеженого кола психічних явищ (наприклад, використання комп’ютерного сленгу), до глобальних, таких, що свідчать про зміну особистості в цілому (синдром хакера і т.п.). Необхідно відмітити, що психологи, педагоги, фахівці в області інформаційних технологій приділяли і приділяють багато уваги дослідженню наслідків інформатизації для різних видів діяльності — ігровій, навчальній, професійній [1].
Характерним прикладом служить використання Internet-технологій, що дає можливість позитивних перетворень особистості на основі якісної зміни комунікативної і пізнавальної діяльності, самого стилю навчання, оскільки при роботі в Internet підвищується активність суб’єкта, індивідуалізується процес навчання, долаються стереотипи авторитарного стилю взаємодії педагога і учня, з’являється доступ до різних джерел інформації. Все це стимулює розвиток особистості учня — самостійності його думок, ініціативності, мобільності. Проте існують і негативні наслідки: інтенсивний інтелектуальний і творчий розвиток не гарантує того, що учень успішно адаптується до запитів і вимог соціального середовища.
Великий інтерес являє також питання про те, яким чином ті або інші психічні компоненти, сформовані під впливом ІТН, переносяться в традиційні, «безкомп’ютерні» сфери діяльності, тобто в чому полягає суть психологічних механізмів дії інформатизації. Відповідь на це питання дуже важлива для педагога, оскільки дозволяє використовувати не тільки пряму, але і непряму дію ІТН [2].
Впровадження будь-яких високих технологій в різних сферах діяльності дуже часто безпосередньо переслідує як основну мету звільнення людини від рутинних операцій і, як наслідок, створення умов для його розвитку. Так і впровадження ІТН поступово робить непотрібними не тільки багато умінь і навиків, але навіть форми діяльності. Проте не завжди подібні втрати є допустимими. Наприклад, ніхто не заперечуватиме великих можливостей електронних таблиць, що дозволяє перейти до аналізу даних. В той же час широке і не завжди виправдане використання мікрокалькуляторів навіть в початковій школі веде до втрати навиків усного рахунку, швидкого рахунку і т.п. У результаті це призводить до того, що учні не можуть правильно оперувати самим поняттям числа, оскільки не знають основних операцій з числами.
Найбільша небезпека тут криється в тому, що сучасні ІТН часто забезпечують легкість отримання різноманітної інформації. Тому завдання педагога полягає в тому, щоб направити зусилля учнів на самостійне вироблення нових знань, що є результатом пізнавального процесу. Так, наприклад, різноманітні програмні комплекси для статистичної обробки, системи символьної математики дають практично готові і наочно ілюстровані рішення різноманітних задач, отримання яких у жодному випадку не повинне бути самоціллю. Тут могутній потенціал ІТН може вивести на новий рівень «традиційні» навики учнів: пошук і встановлення взаємозв’язків між різними параметрами, уточнення постановки завдання, зіставлення різних методів рішення, аналіз результатів, узагальнення отриманих знань [3].
Широкому впровадженню ІТН обов’язково повинні сприяти спеціальні заходи, направлені на емоційний розвиток як учнів, так і студентів. Отже, наслідки застосування ІТН можуть бути як позитивними, так і негативними. До оцінки тієї або іншої технології не можна підходити односторонньо. Проектуючи використання інформаційних технологій навчання в навчально-виховному процесі, педагог повинен проаналізувати ті можливі прямі і непрямі дії на особистість, які і визначатимуть його розвиток.
Список використаних джерел
1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации // Психологический журнал // Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский. — 1998. — № 1. – С.15-16.
2. Кононова М.В. Психологічний аспект комп’ютеризації освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ - Вінниця: ДОВ Вінниця. – 2000. – С.179.
3. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за ред. О.М. Пєхоти. - К.: АСК, 2004. –256 с.
4. Чистяков А.В. Социализация личности в обществе Интернет-коммуникаций: социокультурный анализ / А.В. Чистяков. - Ростов-на-Дону, 2006. –278 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі