RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Нестеренко Інна Борисівна ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Донизу

Нестеренко Інна Борисівна ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Empty Нестеренко Інна Борисівна ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 9:22 am

Інна Борисівна Нестеренко
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,innusya6@mail.ru

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯСьогодні розвиток України визначається загальним контекстом Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури.
Саме задля забезпечення всебічного входження у європейський політичний, економічний і правовий простір та створення передумов для набуття членства у Європейському Союзі указами Президента України була затверджена «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу» [5]. Як результат, Україна приєдналася до Болонського процесу у 2005 році, котрий передбачає створення єдиного освітнього простору і в основному стосується модернізації вищої освіти [6], адже саме вона формує інтелектуальний потенціал країни, забезпечує висококваліфікованими фахівцями в галузі народного господарства, науки та культури [2].
Запровадження Болонського процесу в Україні передбачає гармонізацію навчального процесу із урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів, завданням якої є оновлення змісту вищої освіти.
Як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта в Україні визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про вищі навчальні заклади, «Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України тощо [3, с. 5].
Питання розвитку вищої освіти знайшли своє відображення в низці нормативних документів.
З метою прискорення процесу реформування вищої освіти українським законодавством було підтверджено такі рішення:
1. Розробити національну рамку кваліфікацій (НРК).
2. Сприяти подальшій реалізації реформи навчальних програм ВНЗ на основі результатів навчання, з урахуванням потреб ринку праці.
3. Сприяти подальшому підвищенню якості освіти у вищих навчальних закладах [7, c. 27].
Зважаючи на те, що ключовим інструментом запровадження інновацій у країнах Європи стало ухвалення нового законодавства про вищу освіту, в Україні також відбулося законодавче закріплення трансформаційних зрушень національної системи вищої освіти за попереднє десятиліття – прийнято Закон України «Про вищу освіту» (17 січня 2002 рік) [4]. Він складався з 14 розділів, у яких містилося 69 статей, та прикінцевого положення. Закон регулював суспільні відносини у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України, встановлював правові, організаційні, фінансові та інші основи діяльності системи вищої освіти, створював умови для самореалізації особистості, а також забезпечував потреби суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
Попри те, що Закон закріпив позитивні наслідки модернізації вищої школи, він, на жаль, не дав інструментів для її подальшого розвитку в контексті Болонського процесу. Тривалий чотирьохрічний період розробки, обговорення та ухвалення законопроекту (1998-2002) призвів до суттєвого впливу парламентських політичних компромісів на його зміст, що обумовило внутрішню суперечливість, збереження низки рудиментарних освітніх норм і, врешті, застарілість Закону з моменту прийняття [1, c. 7]. Саме тому значним внеском у зміст освіти вважається нова редакція законопроекту  «Про вищу освіту» (від 2014 року), внесена на розгляд Парламенту Кабінетом Міністрів України після тривалого доопрацювання.
Аналіз освітньої політики дозволяє виокремити чотири періоди, які характеризувалися певними тенденціями у розвитку освітнього українського законодавства (див. табл. 1)
Таблиця 1  
Дії, спрямовані на розвиток українського законодавства
для вищої освіти

Періоди Роки Тенденції
Перший 2005–2007 роки Перші спроби системної модернізації Закону України «Про вищу освіту».
Другий 2008 – початок 2010 року Ініційована Міністерством освіти і науки України розробка проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту», метою якої була модернізація національної системи вищої освіти. У редакції Закону розглядалися питання запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) та її ключових документів у вищих навчальних закладах; надання самостійності вищим навчальним закладам у розробленні навчальних планів; ухвалення Концепції та Програми організації підготовки магістрів в Україні, а також наказу про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів; затвердження Примірного положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту.
Третій розпочався з березня
2010–2013 рр. У рамках програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» розглядалися важливі кроки у реформуванні системи освіти, серед яких визначено такі: удосконалення системи управління освітою, підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, забезпечення доступності освіти, підвищення ефективності фінансування освіти.
Четвертий 2014 р. і триває досі Переломний – країна залишається перед вибором.

Таким чином, аналізуючи євроінтеграційні процеси, котрі стосуються вищої освіти в Україні, варто відзначити, що освітяни працюють над виконанням зобов’язань, поставлених перед країною. Наприклад, прийняття законопроекту надало серйозні права вишам для реальної автономії, відповідальності та якісної освітньої і наукової діяльності, в результаті чого науково-педагогічні колективи отримали право самостійно визначати зміст освіти, напрямки своєї діяльності, а також спеціальності та спеціалізації.
Список використаних джерел
1. Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та на укового дослідження: моніторинг дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. – К. : Таксон, 2012. – 54 с.  
2. Манько В. М. Ступенева підготовка інженерів-механіків сільськогос¬подарського виробництва / В. М. Манько, В. В. Іщенко. – К. : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2005. – 503 с.
3. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : матеріали до першої лекції / уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков ; відп. ред. М. Ф. Степко. – К., 2004. – 24 с.  
4. Про вищу освіту. Закон України від 17.01.02 р. № 2984-ІІІ // Вища шк. – 2002. – № 6. – С. 74–120.    
5. Програма інтеграції України до Європейського Союзу (Програму схвалено Указом Президента № 1072/2000 (1072/2000) від 14.09.2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00.
6. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квіт. 2002 р. №347/2002 //Дошкіл. виховання. – 2002. – №7. – С.4-9.  
7. Сухарніков Ю. Проблеми забезпечення інтероперабельності вищої освіти й ринку праці / Ю. Сухарніков // Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу» – Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – 2012. – № 3. – Том 1. – С. 26–29.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі