Арефа Інна Вікторівна ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. LMS MООDLE – ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ

Донизу

Арефа Інна Вікторівна ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. LMS MООDLE – ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ Empty Арефа Інна Вікторівна ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. LMS MООDLE – ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 2:10 pm

Інна Вікторівна Арефа
викладач І категорії обліково-економічних дисциплін,
Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
areinna@yandex.ru

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. LMS MООDLE – ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ


Анотація

В тезисах розглянуто  можливості, ефективність  використання інформаційних технологій в процесі дистанційного навчання студентів. Особливу увагу приділено впровадженню в навчальний процес системи LMS Moodle.

Annotation

In the theses discussed the possibility, effective use of information technology in distance education students. Particular attention is paid to the implementation of
LMS Moodle into the educational process.
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.  Одним із пріоритетних напрямків процесу  інформатизації  сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних  інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію цілей навчання та виховання.
Сучасна людина  навчається протягом усього життя. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє всім бажаючим  отримати доступ до необмежених обсягів інформації. Кожен з нас стає частиною єдиної глобальної мережі.
Використання  інформаційних технологій у навчанні має наступні переваги: сприяють підвищенню мотивації навчання; є джерелом інформації, стимулюють самоосвіту, формують навички самостійної  діяльності; підвищують інтенсивність, інформативність,  результативність освіти;  сприяють  його  диверсифікації,  використання  ігрового і швидкісного навчання.
У навчанні телекомунікації та комп'ютерні технології відкривають шлях новим формам подання інформації та передачі знань. Однією з провідних  форм стає освіта в мережі Інтернет -  дистанційна, яка  активно використовується у  світі.
Дистанційне навчання - це комплекс освітніх послуг, що надаються широким  верствам населення  в  країні  та  закордоном  за  допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані. Особливістю дистанційного навчання є, по-перше, відособленість (віддаленість) студента від викладача, по-друге, самостійність; по-третє, активна інтеграція інформаційних засобів і ресурсів у процес навчання.
В освітньому процесі дистанційні освітні технології можуть використовуватися по-різному, наприклад, у вигляді дистанційніх консультацій, семінарів, олімпіад (конкурсів), тренінгів, курсів та інших видів.
Основними дистанційними освітніми технологіями є: комплексні кейс-технології;   телекомунікаційні  технології;  інтернет-технології;   технології, засновані на використанні інтегрованого освітнього середовища [2].
Розглянемо більш детально найпоширенішу групу - інтернет-технології. Дані технології характеризуються широким використанням комп'ютерних навчальних програм та електронних підручників, доступних  за допомогою глобальної (Інтернет) і локальної  (Інтранет) комп'ютерних мереж.  У даному виді технологій створення і використання матеріалів для підтримки діяльності студентів здійснюється через використання систем дистанційного навчання,  до числа яких належить  система Moodle.  З використанням даних систем створюється  електронний навчально-методичний комплекс.
Розглянемо систему  Moodle  як складову  інтернет-технологій.
Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)- модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище - вільна система управління навчанням (LMS). Система дистанційного навчання Moodle- це проект, який розповсюджується безкоштовно як програмне забезпечення  з відкритим кодом (Open Source), має можливість налаштування під особливості кожного освітнього проекту, може бути доповнений новими сервісами, знаходиться у постійному розвитку.
Координацію проекту здійснює Австралійська компанія Moodle PTY Ltd., засновником якої є лідер та автор проекту Martin Dougiamas.  
Moodle замислювалась як інструментарій розширення можливостей викладання. Однак архітектура Moodle і закладені в цю платформу принципи виявилися настільки вдалими, що Moodle завоювала визнання світової спільноти.
Система Moodle є одним з найпопулярніших середовищ  дистанційного навчання у світі. Система використовується в десятках тисяч навчальних закладів у більш ніж 200 країнах світу і перекладена на 80 мов [3].
В основу створення системи управління навчанням Moodle були покладені принципи, які є узагальненням великої кількості робіт таких вчених, як Лев Семенович Виготський, Джон Дьюї, Жан Піаже, Ернст фон Глазерфельд. Завдяки цим науковим дослідженням отримали розвиток такі напрямки в галузі освіти та психології, як конструктивізм, конструкціонізм, соціальний конструктивізм.
На підставі цих напрямків Martin Dougiamas сформулював 5 принципів, покладених в основу Moodle, об'єднавши їх під загальною назвою "соціального конструкціонізму", які наведені нижче.
1. У справжньої навчальною середовищі всі ми одночасно є потенційними вчителями та учнями.
2. Ми вчимося особливо добре, коли створюємо або намагаємося пояснити щось іншим людям. Для реалізації цього принципу добре підходять такі інструменти: форуми і блоги,  wiki,  глосарії,  бази даних, семінари.
3. Великий внесок у навчання вносить спостереження за діяльністю наших колег.
4. Розуміння інших людей дозволить вчити їх більш індивідуально. Для реалізації цього принципу в Moodle представлений широкий набір комунікативних інструментів (форуми, чати, особисті повідомлення, блоги), анкети, опитування.
5. Навчальна середа повинна бути гнучкою, надаючи учасникам освітнього процесу простий інструмент для реалізації їх навчальних потреб [1].
На підставі цих п’яти принципів можна будувати навчальні співтовариства і ефективно впливати на процеси, що відбуваються в них.
Повноцінне використання системи управління навчанням Moodle дозволяє забезпечити: багатоваріантність подання інформації; інтерактивність навчання; багаторазове повторення досліджуваного матеріалу; структурування контенту і його модульність; створення постійно активної довідкової системи; самоконтроль навчальних дій; будування індивідуальних освітніх траєкторій; конфіденційність навчання; відповідність принципам успішного навчання.
Moodle дає можливість проектувати, створювати і надалі керувати ресурсами інформаційно-освітнього середовища. Інтерфейс системи орієнтований на роботу викладачів, які  не володіють глибокими знаннями у програмуванні  й адмініструванні баз даних, веб-сайтів. Викладач самостійно, звертаючись тільки за допомогою довідкової системи, може створити електронний курс і управляти його роботою.
Оскільки основною формою контролю знань у дистанційному навчанні є тестування, в LMS Moodle є широкий інструментарій для створення тестів та проведення навчального та контрольного тестування. Підтримується декілька типів питань в тестових завданнях (множинний вибір, на відповідність, вірно/ невірно, короткі відповіді, на відповідність, числовий, обчислюваний, есе, вкладені відповіді). Moodle має багато функцій, що полегшують обробку тестів. Можна задати шкалу оцінки, існує механізм напівавтоматичного перерахунку результатів.  В системі містяться розвинені засоби статистичного аналізу результатів тестування, складності окремих тестових питань [3].
LMS Moodle надає викладачеві при дистанційному та очному навчанні широкий  інструментарій для представлення навчально-методичних матеріалів курсу, проведення теоретичних та практичних занять, контрольних заходів, організації навчальної діяльності студентів як індивідуальної, так і групової, має великий набір засобів комунікації.
Таким чином, дистанційна освіта створює широкі можливості спільного застосування навчальних та інформаційних технологій.
Дистанційна освіта в порівнянні з традиційними формами освіти має багато  переваг та  дає можливість навчатися в будь-який час і в будь-якому місці, де є комп'ютер з доступом в Інтернет; навчатися у кращих викладачів; реалізувати для студента індивідуальний навчальний план; постійно консультуватися студенту з викладачем; навчати студентів і залучати до співпраці найкращих викладачів незалежно від місця їх проживання. Перевагою також можна вважати ліквідацію проблеми  пошуку і придбання навчальних матеріалів та посібників; об'єктивність і незалежність від викладача оцінки знань; можливість закладу освіти навчати більше студентів і зменшити витрати  на одного студента.
Розвиток дистанційної освіти в Україні є однією з необхідних умов досягнення нової, сучасної  якості освіти, відповідності світовим стандартам,  створення налагодженої системи організації навчальної роботи викладачів і студентів, підвищення інформативності, інтенсивності, результативності освіти.
Список використаних джерел
1. Андрєєв А.В., Андреєва С.В, Доценко І.Б. Практика електроного навчання з використанням Moodle. - Таганрог: Изд-во ТТІ ПФУ, 2012. – С. 48-50.
2. Бібліотека матеріалів по дистанційному навчанню та Moodle [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.infoco.ru/mod/data/view.php?id=39
3. Cайт  Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://moodle.org/

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

http://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі